Pedagogicko-duchovný rozmer átria

Ak sa rozhodnete venovať čas tomuto článku, získate ucelený pohľad na átrium v jeho jednotlivých častiach, ktoré nazývame kútiky, spoznáte materiály a ich posolstvo, a to v prepojení s pedagogickým konceptom Márie Montessori, v ktorého zmysle sa nesú katechézy Dobrého pastiera.

priestor átria

Prostredie má vplyv na to, čo ľudia potrebujú alebo hľadajú.  Dobre pripravené prostredie má zamestnávať myseľ, aby dieťa získavalo informácie prirodzene, bez vedomého úsilia. Okrem tohto využíva a zároveň rešpektuje senzitívne obdobia detí. Výsledkom dobre pripraveného prostredia je stála práca, rešpektovanie hraníc, poriadok, pokrok a myslenie, schopnosť ticha, koncentrácia a spontánne vstrebávanie kultúry. To dieťa dovedie k nezávislosti na pomoci dospelých k činnosti a sebakontrole.

Átrium má zvláštnu atmosféru vážnosti. Deti tu počúvajú Boží hlas – napríklad cez Božie Slovo a pripravujú sa na slávenie liturgie. Pracujú svojím tempom a tak sa tu ich práca stáva meditáciou a modlitbou.

Liturgický kútik a Podobenstvo o Dobrom Pastierovi

Tak ako iné formy života aj náboženstvo alebo spiritualita potrebuje vhodné prostredie. Dieťa by malo v átriu zakúšať náboženský život a poznávať skutočnosti, ktoré ho živia. Átrium je akýmsi prostredníkom medzi učebňou a školou. S významom akejsi vstupnej brány. Dieťa si aktivitu potrebuje vybrať slobodne.

Miniatúra oltára a liturgické predmety

Materiál v átriu nevedie primárne k premýšľaniu, ale k modlitbe. Cieľom je samotný život z viery, nie sa niečo naučiť. Vedie deti k živému stretnutiu sa so skutočnou Osobou. Dieťa sa k materiálu často samo vracia a to s rastúcou mierou sústredenia a ticha. Tým dosahuje určitú sebadisciplínu. V tej chvíli dieťa zvnútorňuje to, čo mu bolo hlásané, navždy si to ukladá a berie za svoje.

Narodenie Pána Ježiša – dioráma

Detailne pripravené materiály zaisťujú žiadaný účinok. Okrem toho v zmysle toho, že Bohu chcem prinášať to najlepšie dieťa vníma aj krásu liturgickým predmetov a osvojuje si zmysel tejto kultúry.

samostatná práca skupinka 9-12

Každá veková skupina si vyžaduje zvláštny priestor. Často sa líšia aj materiály k práci. Prostredie sa mení najmä jeho spiritualitou.

Svätostánok

Je potrebné nechať dieťa v átriu pracovať samostatne aj bez prítomnosti rodičov, aspoň v prvej fáze, kým sa zoznámi s prostredím a pravidlami. Neskôr môže byť prítomnosť rodiča v átriu na osoh, aby mohol dieťa nenápadne pozorovať a neskôr s ním jeho skúsenosti zdieľať.

samostatná tichá práca na koberčekoch

„Moje telo je šťastné“ – vyznalo dieťa v krátkej modlitbe. Pre nás všetkých potrebné vedieť kontrolovať svoje pohyby a dokázali sa koncentrovať na modlitbu. S deťmi v átriu kráčame k tomuto cieľu pomocou cvičení – nehlučnej chôdze, prenášania stoličiek (potrebných ku katechéze), obchádzania koberčekov, ktoré vymedzujú miesto iných detí atď.

Aktivity

samostatná práca s materiálom 6-9

Aktivity praktického života sú ďalšou významnou činnosťou v átriu, ktorá nie je priamo náboženskou, ale má na duchovný život deti veľký vplyv.  Odpovedajú totiž na hlbokú potrebu dieťaťa . Činnosti, ktoré sú súčasťou bežného života, má dieťa odpozorované z rodiny a túži ich vykonávať tiež. Tým, že ich samé robí, prehlbuje sa jeho vnútorné uspokojenie  a rastie jeho nezávislosť.  V náboženskom prostrední okrem toho zahŕňa aj službu pre druhých a keď ich táto služba presahuje, stáva sa službou Bohu.

tvorivá činnosť podľa slobodnej voľby

Tvorivá a výtvarná činnosť nasleduje po kresťanskom hlásaní, prezentácií Písma alebo z liturgie. Dieťa si slobodne vyberá typ činnosti – tvorivú kresbu, lepenie koláží, kopírovanie s použitím presvetľovacieho stola.

Dobrý pastier pozýva všetky ovečky k stolu

Cirkev uznáva dostojnosť detí ako detí Božích a krstí ich už ako malé. No napriek tomu sa akosi stále viac zameriava pri deťoch na informáciu ako na formáciou. Čo sa ale stane, keď začneme dom  stavať až od stien rovnako ako náboženskú formáciu u detí začneme stavať  až od šiesteho roku života. Avšak už od veľmi malého veku má dieťa schopnosť vidieť neviditeľné uprostred viditeľného.  „Pomôže mi, aby som sa priblížil k Bohu sám“.

Sloboda vo výchove a metódach Márie Montessori má veľký význam. Môže sa to zdať nebezbečné či nemožné a však opak je pravdou. Montessori píše, že „vzdelávacia metóda, ktorá vedie deti k slobode musí dieťaťu pomáhať prekonávať prekážky.“ Teda inak povedané potrebuje pomoc len v tom, aby stále menej potreboval dospelého , lebo ho to obmedzuje v jeho činnosti a práve tu by bola nesloboda.  V átriu je krásne vidno, že keď dieťa pracuje v atmosfére spontánnosti, začne sa prejavovať ich povaha. Ticho átria to len umocní. Sloboda je tu teda chápaná ako oslobodenie potenciálu osoby.  Nejde o svojvôľu, ktorej negatívnym prejavom je aj lenivosť. Sloboda, ktorú máme na mysli je limitovaná záujmom skupiny.  Táto pedagogika je myslená ako iniciácia, forma aktivity, ktorá umožňuje zakúsiť samostatnosť. Ide teda o výchovu k nezávislosti.

Obetovanie Pána Ježiša v chráme

Božie Slovo je sprostredkované krátkymi úryvkami zo Svätého Písma (používa sa verný preklad, aby mohol prúdiť Duch Svätý) o Ježišovom detstve, smrti a vzkriesení či. Dieťa pri počúvaní Božieho Slova pracuje s tzv. diorámou – domčekom a postavičkami z úryvku tak, ako to predtým prezentovala katechétka.

Ďalšími úryvkami sú podobenstvá o Božom kráľovstve. Presne tak ako v podobenstve o zasiatom semene, rast a premena sa deje silou, ktorá ale nie je z nás.

Vzkriesenie – dioráma

Tajomstvo vzkriesenia je úzko prepojené so symbolom svetla. Je to celé mimoriadne radostné posolstvo a v súvislosti s krstom dáva nový rozmer osobnému životu dieťaťa.

Počiatky eucharistie – dioráma

Dioráma poslednej večere (mimoriadne obľúbený materiál) pomáha pútavým spôsobom pochopiť eucharistiu so jej počiatkov až po dnešné časy.

Podobenstvo Farizej a mýtnik pre 2. level

Deťom od 6 do 9 rokov sa katechézy rozvíjajú aj do morálnej roviny, ktorá by mladším deťom ešte mohla uškodiť. No pre v tomto veku je na morálku veľká citlivosť takže Ježišove podobenstvá ako Farizej a mýtnik, Milosrdný samaritán, Múdre panny či Neodbytný priateľ sú pre deti tohto veku veľmi prijateľné a zároveň sú hlbokou duchovnou prípravou pre eucharistiu. Na čele týchto podobenstiev stojí Vinič a ratolesti, ktoré je priamo prepojené s myšlienkou Dobrého pastiera.

Biblia

Spoznávanie Biblie ako celku je pre deti od 6 rokov veľmi pútavou témou. Zrazu majú možnosť porozumieť jej štruktúre, vidno tu dejiny, zrazu zapadá celý „príbeh stvorenia a vykúpenia“.

modlitebný kútik

Modlitebný kútik je špeciálne miesto, kde dieťa samostatne alebo deti spoločne prichádzajú k modlitbe. Vďaka tichu máme kapacitu počúvať niekoho iného. Získavame Božiu prítomnosť v celom našom bytí. V tichu vyprázdňujeme seba a budeme naplnení Bohom. Deti v átriu robia aj cvičenie ticha samostatne alebo ako súčasť iných činností. Deti nám samé ukazujú ako veľmi potrebujú a milujú ticho. Tvorí sa tu tzv. duchovná citlivosť. Je predpokladom pre dialóg.

modlitebné karty

Deti si tvoria vlastné modlitebné karty, ktoré potom umiestňuje na modlitebný stolík. Sú písané špeciálnym krásnym písmom a na špeciálny papier. Sú to modlitby alebo citáty z Písma. Prepisovanie a učenie sa jazyka posvätných textov udržuje v deťoch náboženské citlivosť a dedičstvo nesené v slovách obohacuje ich modlitbu.

Liturgické gestá

Stolík na liturgické gestá.  Gestá pri liturgii – často tak nepovšimnuté či nepochopené. A predsa tak dôležité, sú istým jazykom modlitby. Porozumieť liturgii a zoznámiť sa s liturgickými predmetmi je nevyhnuté pre toho, kto chce liturgiu vnímať v jej plnosti.

syntéza svätej omše pre 2. level

Liturgia je hlboká ucelená modlitba. Eucharistia ako vďakyvzdávanie  vťahuje všetkých prítomných do svojho diania a Dobrý Pastier nás na ňu pozýva. Materiál  syntéza sv. omše pripravený pre staršie deti nám dáva ucelený pohľad na sv. omšu čím sa odkrýva  jej niekedy pre nás neviditeľné tajomstvo.

Krstný kútik

Sprievod svetla je jedným z najkrajší častí katechéz. Je prenesený z liturgie svetla na Veľkonočnú vigíliu. Pri krste je každému z nás v zastúpení rodiča zverené svetlo odpálené od veľkonočného ohňa, ktorý horí vďaka nekonečnej Božej Láske k nám. Krst je v našom živote často niečo jednorázové s neprebádanými hĺbkami svojich tajomstiev. V átriu deti objavia jeho posolstvo.

časová priamka

Časová priamka alebo fetuccia nám ukazuje nielen celý sled udalostí od stvorenia až po paruziu, no najmä Boží zámer, čo všetko a ako bolo stvorené, aby mohol v Láske milovať človeka a človek Boha.

geografia

Pán Ježiš prišiel na svet ako Svetlo sveta. Bol počatý, narodil sa, zomrel a bol vzkriesený na konkrétnych miestach na tejto Zemi a my ich radi spoznávame a postupne si ich približujeme.

Ak ste sa dočítali až sem, som rada, že som spolu s vami mohla zdieľať radosť a nadšenie tajomstiev átria zakotvených v symboloch liturgie a Božom Slove prepletených s láskavou pedagogikou Márie Manotessori s trochou pedagogicko-filozofického žargónu. Na stránke nájdete informácie ako prihlásiť dieťa do átria, prípadne, ak vás toto dielo oslovuje, máte možnosť šíriť zvesť o ňom do ďalších rodín. Nech sa Božia Láska môže zakoreniť v čo najviac detských srdiečkach. 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *